Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen van Hand tot Voet en een cliënt waarop van Hand tot Voet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. van Hand tot Voet is aangesloten bij Provoet, brancheorganisatie voor de pedicure. Via deze organisatie is van Hand tot Voet ook aangesloten bij de geschillencommissie.

Inspanningen

van Hand tot Voet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal van Hand tot Voet zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan van Hand tot Voet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag van Hand tot Voet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Van de Wetering de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd en zonder tegenbericht nog niet aanwezig is, mag van Hand tot Voet de afspraak annuleren.
van Hand tot Voet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

van Hand tot Voet vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL16INGB0794419062 ten name van D. Adriaanse te Petten onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet van Hand tot Voet bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan van Hand tot Voet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. van Hand tot Voet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. van Hand tot Voet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. van Hand tot Voet zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

van Hand tot Voet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, van Hand tot Voet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

van Hand tot Voet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat van Hand tot Voet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. van Hand tot Voet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

van Hand tot Voet heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

van Hand tot Voet meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan van Hand tot Voet.

van Hand tot Voet moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal van Hand tot Voet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  • De garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door van Hand tot Voet is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
    Behoorlijk gedrag
  • De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft van Hand tot Voet het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen van Hand tot Voet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contact

Pedicure salon van Hand tot Voet
Daphne Adriaanse
Witte Paal 200
1742 LA  Schagen

Telefoon: 06 837 87 224
E-mail: contact@vanhandtotvoet.nl

Provoet: 317208
KvK: 72908521
Bank: NL16INGB0794419062

Openingstijden

Maandag 09:00 – 21:00
Dinsdag 09:00 – 21:00
Woensdag 08:00 – 18:00
Donderdag 08:00 – 18:00
Vrijdag 08:00 – 18:00

Behandeling uitsluitend op afspraak.